Informacja MaxxSport Paweł Makuch o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja MaxxSport Paweł Makuch o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z tym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MaxxSport Paweł Makuch z siedzibą Łętownia 20; 34-242 Łętownia, e-mail: filmy@maxxsport.pl tel. 665-037-097
 2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi zleconej przez Państwa na podstawie zawartej umowy osobistej, telefonicznej oraz e-mailowej. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów realizowanej zleconej usługi.
 5. Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:
  • złożenie zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy
  • wykonanie i realizacja umowy o świadczenie usług – przez czas trwania umowy
  • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe – przez czas wykonywania obowiązków
  • cele związane z windykacją należności, wynikających z nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń
 6. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności.
 7. Dane udostępniane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisaów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji.